Vilkår og betingelser | Military Aptitude Tests

Vilkår for bruk av nettstedet

Innledning

Disse brukervilkårene forklarer hvordan du kan bruke dette nettstedet (‘Nettstedet’). Henvisninger i disse vilkårene til Nettstedet inkluderer følgende nettsteder:

https://www.militaryaptitudetests.org/ og alle tilknyttede nettsider.

Du bør lese disse vilkårene og betingelsene nøye før du bruker Nettstedet. Ved å få tilgang til eller bruke Nettstedet godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene og eventuelle dokumenter som henvises til i dem. Hvis du ikke er enig i eller aksepterer noen av disse vilkårene og betingelsene, bør du umiddelbart slutte å bruke Nettstedet. Hvis du har spørsmål om Nettstedet, kan du kontakte oss på: https://www.militaryaptitudetests.org/contact/.

Definisjoner og tolkning

Evnetest

Betyr enhver numerisk resonnering, verbal resonnering, diagrammatisk resonnering, situasjonsbedømmelse eller noen annen evnetest eller produkt som er tilgjengelig på Nettstedet fra tid til annen;

Innhold

Betyr enhver tekst, bilder, video, lyd eller annet multimedieinnhold, programvare eller annen informasjon eller materiale som er sendt til, eksisterer på eller er tilgjengelig fra Nettstedet;

Vi, Oss eller Vår

Betyr Military Aptitude Tests Limited, et selskap registrert i England og Wales under selskapsregistreringsnummer 07878987, med registrert kontor på 1 Lindsey Street, London, EC1A 9HP;

Du eller Din:

Betyr personen som får tilgang til eller bruker Nettstedet, dets Innhold eller noen Evnetest; og

Virus:

Betyr uten begrensning, skadelig kode, trojanere, ormer og virus, lås, autorisasjonsnøkkel eller lignende enhet som forringer eller kan forringe driften av Nettstedet.

Tolking:

Med mindre sammenhengen ellers krever, skal ord i entall omfatte flertall og de i flertall skal omfatte entall; og

Enhver frase introdusert av ordene inkludert, inkluderer, spesielt eller for eksempel, eller lignende frase, skal tolkes som illustrerende og skal ikke begrense generellheten til de relaterte generelle ordene.

Begrensninger på bruk

Nettstedet er kun for personlig og ikke-kommersiell bruk. Som en betingelse for din bruk av Nettstedet, samtykker du:

 • å ikke bruke Nettstedet til noe formål som er ulovlig i henhold til gjeldende lov, eller forbudt av disse vilkårene.
 • å ikke ærekrenke eller nedvurdere noen eller komme med kommentarer på en obskøn, nedsettende eller fornærmende måte eller på annen måte bruke Nettstedet eller dets

Innhold på en måte som bringer oss eller noen tredjepart i vanry eller gjør at vi blir ansvarlige overfor noen tredjepart;

 • å ikke reversere, dekompilere, kopiere, endre, distribuere, overføre, lisensiere, sublicensiere, vise, revidere, utføre, overføre, selge eller på annen måte gjøre tilgjengelig for noen tredjepart eller på annen måte publisere, dyplinke, lage avledede verk fra eller utnytte Nettstedet eller dets Innhold på noen måte unntatt som tillatt av oss i henhold til disse vilkårene eller som uttrykkelig er gitt i henhold til gjeldende lov;
 • å ikke bruke Nettstedet til å distribuere virus;
 • å ikke representere eller antyde at vi støtter noen annen virksomhet, produkt eller tjeneste med mindre vi har avtalt å gjøre det skriftlig; og
 • at du er alene ansvarlig for alle kostnader og utgifter du kan pådra deg i forbindelse med din bruk av Nettstedet og skal være alene ansvarlig for å holde passordet ditt og andre kontodetaljer konfidensielle.

Vi forbeholder oss retten til å hindre eller suspendere din tilgang til Nettstedet hvis du ikke overholder noen del av disse vilkårene eller gjeldende lov.

Eierskap, bruk og immaterielle rettigheter

Dette Nettstedet og alle immaterielle rettigheter til Nettstedet (inkludert uten begrensning alt Innhold) eies av oss. Vi reserverer alle våre immaterielle rettigheter (som inkluderer uten begrensning alt opphavsrett, varemerker, domenenavn, designrettigheter, databaserettigheter, patenter og alle andre immaterielle rettigheter av enhver art) enten registrert eller uregistrert hvor som helst i verden.

Ingenting i disse vilkårene gir deg noen rettigheter til Nettstedet annet enn det som er nødvendig for å få tilgang til Nettstedet. Du samtykker i å ikke justere, forsøke å omgå eller slette noen immaterielle rettighetsmerknader som finnes på Nettstedet og spesielt i eventuelle digitale rettigheter eller annen sikkerhetsteknologi som er innebygd eller inneholdt i noe Innhold på Nettstedet.

Nøyaktighet av informasjon og tilgjengelighet for Nettstedet

Mens vi gjør rimelige anstrengelser for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på Nettstedet, representerer, garanterer eller lover vi ikke (verken uttrykkelig eller underforstått) at noe Innhold er eller forblir tilgjengelig, nøyaktig, fullstendig og oppdatert, fri for feil, feil eller utelatelser eller egnet eller egnet for noe formål. Enhver tillit du måtte ha til informasjonen på dette Nettstedet er på egen risiko, og vi kan suspendere eller avslutte driften av Nettstedet når som helst etter vårt eget skjønn. Ingenting i disse vilkårene skal påvirke noen obligatorisk lovpålagt krav eller dine lovfestede rettigheter. Innholdet på Nettstedet er kun til generell informasjonsformål og for å informere deg om oss og våre produkter og nyheter, funksjoner, tjenester og andre nettsteder som kan være av interesse. Det utgjør ikke teknisk, finansiell eller juridisk rådgivning eller noen annen type rådgivning og bør ikke stoles på til noen formål.

Mens vi gjør rimelige anstrengelser for å sikre at Nettstedet er tilgjengelig, representerer, garanterer eller garanterer vi på noen måte Nettstedets fortsatte tilgjengelighet til enhver tid eller uavbrutt bruk av Nettstedet av deg.

Hyperkoblinger og nettsteder fra tredjeparter

Nettstedet kan inneholde hyperkoblinger eller referanser til tredjeparts nettsteder andre enn Nettstedet. Slike hyperkoblinger eller referanser blir bare gitt for din bekvemmelighet. Vi har ingen kontroll over tredjeparts nettsteder og påtar oss intet ansvar for innhold, materiale eller informasjon som finnes på dem. Visningen av en hvilken som helst hyperkobling og referanse til et hvilket som helst tredjeparts nettsted utgjør ikke en godkjenning av slikt tredjeparts nettsted, produkter eller tjenester. Bruken av et tredjeparts nettsted kan være underlagt vilkårene og betingelsene til det tredjeparts nettstedet.

Garantier og ansvarsbegrensning

Du samtykker i at din bruk av Nettstedet er på en 'som den er' basis. Som tidligere nevnt, med mindre annet uttrykkelig kreves i gjeldende lov, gir vi ingen representasjoner, garantier, betingelser eller andre vilkår (enten uttrykkelig eller underforstått) med hensyn til levering av Nettstedet, inkludert uten begrensning når det gjelder fullstendighet, nøyaktighet og aktualitet eller noe Innhold på Nettstedet, eller når det gjelder tilfredsstillende kvalitet eller egnethet for bestemt formål.

I den utstrekning tillatt etter gjeldende lov, utelukker vi all ansvar (enten det oppstår i kontrakt, erstatningsrett, brudd på lovpålagt plikt eller på annen måte) som vi ellers kan ha overfor deg som et resultat av feil eller unøyaktigheter i noe Innhold, utilgjengelighet av Nettstedet av hvilken som helst grunn, og enhver representasjon eller uttalelse som er gjort på Nettstedet.

Vi vil ikke være ansvarlige for noe tap eller skade vi forårsaker som vi ikke kunne forutse rimelig da du begynte å bruke Nettstedet, for eksempel hvis du mister inntekt, lønn, fortjeneste eller omdømme som et resultat av din bruk av Nettstedet og/eller handlingene eller unnlatelsene til noen tredjepart som andre brukere av Nettstedet eller annen indirekte eller følgeskade du kan lide i forbindelse med Nettstedet og dets Innhold.

Under ingen omstendigheter skal vårt samlede ansvar overfor deg for alle krav som oppstår fra din bruk av Nettstedet (inkludert nedlasting eller bruk av noe Innhold) overstige beløpene du har betalt til oss i forbindelse med din bruk av Nettstedet eller dets Innhold

Uavhengig av annen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene, utelukker eller begrenser vi ikke vårt ansvar for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet, for svindel eller noen falsk fremstilling gjort av oss på Nettstedet eller for noen andre lovfestede rettigheter som ikke kan utelukkes.

Generelt

Disse vilkårene er datert 10. september 2013. Endringer i disse vilkårene er ikke gyldige eller har noen virkning med mindre det er avtalt skriftlig av oss. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen. Våre nye vilkår vil bli vist på Nettstedet, og ved å fortsette å bruke og få tilgang til Nettstedet etter slike endringer, godtar du å være bundet av eventuelle endringer som er gjort av oss. Det er ditt ansvar å sjekke disse vilkårene fra tid til annen for å bekrefte slike endringer.

Med mindre annet uttrykkelig erklært i disse vilkårene, må all korrespondanse fra deg til oss sendes per e-post til våre kontaktopplysninger i klausul 1.1, og all korrespondanse fra oss til deg vil bli vist på nettstedet vårt fra tid til annen.

Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg for noen brudd på disse vilkårene som skyldes noen hendelse eller omstendighet utenfor vår kontroll, inkludert, uten begrensning, streiker, lockouts og andre industrielle tvister, sammenbrudd av systemer eller nettverkstilgang, flom, brann, eksplosjon eller ulykke.

Hvis en del av disse vilkårene eller betingelsene blir eller blir ugjennomførlige (inkludert enhver bestemmelse der vi utelukker eller begrenser vårt ansvar overfor deg), vil gyldigheten av noen annen del av disse vilkårene ikke bli påvirket. Hvis vi velger å ikke håndheve noen rettighet vi har mot deg til enhver tid, betyr ikke dette at vi senere ikke kan bestemme oss for å utøve eller håndheve den rettigheten.

Bortsett fra våre tilknyttede selskaper, direktører, ansatte eller representanter, har en person som ikke er en part i denne avtalen, ingen rettigheter i henhold til den britiske kontraktsloven (rettigheter til tredjeparter) fra 1999 til å håndheve noen bestemmelse i denne avtalen.

Disse vilkårene inneholder den fulle forståelsen og avtalen mellom oss og deg med hensyn til din bruk av Nettstedet og erstatter og erstatter all representasjon, uttalelse eller annen kommunikasjon (enten skriftlig eller på annen måte) som er gjort av deg eller oss som ikke er inneholdt heri. Bortsett fra svindel eller bedragerisk misrepresentasjon, skal vi ikke ha noe ansvar for at en slik representasjon er uriktig eller villedende.

Du kan ikke tildele, underlisensiere eller på annen måte overføre noen av dine rettigheter og plikter i disse vilkårene til noen annen person.

Disse vilkårene og enhver tvist eller krav som oppstår i forbindelse med det eller dets emne, skal være underlagt og tolkes i samsvar med engelsk lov.

Våre e-handelsvilkår og betingelser

Les disse vilkårene nøye og sørg for at du forstår dem før du søker om en konto eller et abonnement på noen av våre produkter. Vær oppmerksom på at ved å søke om en konto eller senere for et abonnement, samtykker du i å være bundet av vilkårene.

Du bør skrive ut en kopi av vilkårene eller lagre dem på datamaskinen din for fremtidig referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene fra tid til annen. Våre nye vilkår vil bli vist på Nettstedet, og ved å fortsette å bruke og få tilgang til Nettstedet etter slike endringer, godtar du å være bundet av eventuelle endringer som er gjort av oss. Det er ditt ansvar å sjekke disse vilkårene fra tid til annen for å bekrefte slike endringer.

Når du kjøper tjenester fra oss i henhold til disse vilkårene, har du visse lovfestede rettigheter, inkludert at tjenestene utføres med nødvendig ferdighet og omsorg. Ingenting i disse vilkårene påvirker dine lovfestede rettigheter. Du kan få mer informasjon om dine lovfestede rettigheter fra ditt lokale Citizens’ Advice Bureau (www.citizensadvice.org.uk) eller Trading Standards Office (https://www.gov.uk/find-local-trading-standards-office).

Innledning

Disse e-handelsvilkårene forklarer hvordan du kan registrere deg for en konto og kjøpe et abonnement. Ved å kjøpe et abonnement vil vi gi deg tilgang til abonnementsområdet og det relevante produktet på Nettstedet. Før kontoen din aktiveres, blir du bedt om å godta disse vilkårene. Ved å aktivere kontoen din, samtykker du uforanderlig i å være bundet av disse vilkårene. Hvis du har spørsmål om noen av våre vilkår, kan du kontakte oss ved å bruke detaljene som er oppgitt i klausul 2.2 nedenfor.

Våre vilkår er bare tilgjengelige på engelsk. Ingen andre språk vil gjelde for dem.

Definisjoner

I disse e-handelsvilkårene har følgende ord følgende betydninger:

Konto

Brukerkontoen som er tilgjengelig via pålogging til kontoen og som gir deg tilgang til gratis prøver og demonstrasjoner av produktet og til abonnementskjøpsportalen på Nettstedet;

Pålogging til konto

Betyr de personlige påloggingsopplysningene som kreves for å få tilgang til kontoen som angitt i klausul 6.1(a);

Ytterligere vilkår

Har den betydningen som er gitt i klausul 6.2;

Bekreftelses-e-post

Har den betydningen som er gitt i klausul 6.1(B)(ii);

Kontrakt

Har den betydningen som er gitt i klausul 6.1(B)(ii);

Hendelse utenfor vår kontroll

Betyr enhver handling eller hendelse utenfor vår kontroll, inkludert uten begrensning streiker, lockouts eller annen arbeidskamp fra tredjeparter, sivil uro, opptøyer, invasjon, terroristangrep eller trussel om terroristangrep, krig (enten erklært eller ikke) eller trussel eller forberedelse til krig, brann, eksplosjon, storm, flom, jordskjelv, setning, epidemi eller annen naturkatastrofe, eller svikt i offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk.

Abonnementsområde

Betyr det begrensede området på Nettstedet som er tilgjengelig via kontoen etter kjøp av et abonnement, der du kan få tilgang til produktet i løpet av abonnementsperioden;

Produkt

Betyr enten (i) Full pakke, (ii) Numerisk resonneringspakke, (iii) Verbal resonneringspakke, (iv) Diagrammatisk resonneringspakke, (v) Situasjonsbedømmelsespakke eller (vi) enhver annen tilgjengelig pakke som er beskrevet på Nettstedet fra tid til annen, inkludert eventuelle demonstrasjons- eller eksempeltester;

Tjenester

Betyr våre tjenester som gir og legger til rette for din tilgang til abonnementsområdet og produktet;

Abonnement

Betyr våre tjenester som gir deg tilgang til produktet i løpet av abonnementsperioden via abonnementsområdet.

Abonnementsavgifter

Betyr våre avgifter for et abonnement på et produkt som er angitt på Nettstedet og som kan endres når som helst før du mottar vår bekreftelses-e-post;

Abonnementsperiode

Betyr abonnementsperioden som begynner på datoen du mottar vår bekreftelses-e-post og automatisk utløper senere, der du har tillatelse til å få tilgang til produktet via abonnementsområdet;

Vilkår

Betyr e-handelsvilkårene som er angitt i dette dokumentet sammen med våre nettstedsbrukervilkår, personverns- og informasjonskapselpolitikk;

Du eller Din

Betyr personen som registrerer seg hos oss for en konto. Med mindre sammenhengen ellers krever, skal ord i entall omfatte flertall og i flertall omfatte entall.

En henvisning til et selskap skal omfatte ethvert selskap, selskap eller annet juridisk enhet, uansett hvor og hvordan det er inkorporert eller etablert.

En henvisning til skriftlig eller skriftlig inkluderer e-post.

Enhver frase introdusert av ordene inkludert, inkluderer, spesielt eller for eksempel, eller lignende frase, skal tolkes som illustrerende og skal ikke begrense generellheten av de relaterte generelle ordene.

Bruk av nettstedet vårt

Din bruk av nettstedet vårt er regulert av våre nettstedsbrukervilkår, personvernpolicy og informasjonskapselpolicy. Ta deg tid til å lese disse, da de inneholder viktige vilkår som gjelder for deg.

Når et produkt er tilgjengelig for tilgang eller nedlasting fra nettstedet, er dette vårt opphavsrettsbeskyttede arbeid. Du kan bare bruke slike produkter i samsvar med disse vilkårene. All slik bruk av produkter er kun tilgjengelig for din personlige bruk på en ikke-kommersiell måte, med mindre annet er avtalt skriftlig av oss. Enhver reproduksjon eller distribusjon av noe produkt som ikke er i samsvar med disse vilkårene, er uttrykkelig forbudt og kan medføre alvorlige sivile og strafferettslige sanksjoner.

Hvordan vi bruker dine personlige data

Følgende trinn kreves for å opprette kontrakten mellom deg og oss: Opprettelse av kontoen din: Du fullfører 'påmeldingsskjemaet' på nettstedet og registrerer dine personlige data hos oss ved å legge dem inn i e-skjemaet. Før kontoen din aktiveres, blir du bedt om å godta vilkårene. Når du har godkjent vilkårene ved å klikke i avmerkingsboksen, kan du aktivere kontoen din. Ved å aktivere kontoen din, samtykker du uforanderlig i å være bundet av disse vilkårene. Hensikten med kontoen er å gi deg muligheten til å ta en informert beslutning om å kjøpe et produkt.

Kjøp av abonnement: Du logger på kontoen din ved å bruke påloggingsopplysningene til kontoen din, velger ønsket produkt(er) via abonnementskjøpsportalen og registrerer dine personlige betalingsopplysninger med PayPal (‘Betalingsprosessen’). Ved slutten av betalingsprosessen vil vi bekrefte at kontoen din vil få eller har fått tilgang til abonnementsområdet ved å sende deg en bekreftelses-e-post i samsvar med klausul 6.1(b)(ii) nedenfor. Alle kjøp av produkter gjøres i henhold til våre vilkår.

 • Vi kan sende deg en e-post for å si at vi ikke godtar bestillingen din for et abonnement. Dette er vanligvis av følgende grunner:
 • Produktene er ikke tilgjengelige;
 • Vi kan ikke få godkjenning av betalingen din;
 • Du har ikke tillatelse til å kjøpe produktet; eller
 • Det har vært en feil fra oss med hensyn til prissettingen eller beskrivelsen av produktet.
 • Vi vil bare godta bestillingen din for et abonnement når du har klikket i avmerkingsboksen ved siden av vilkårene på registreringssiden. På dette tidspunktet vil kontoen din bli oppdatert og gitt tilgang til abonnementsområdet innen 48 timer og for varigheten av abonnementsperioden, og en juridisk bindende kontrakt vil oppstå mellom deg og oss (‘Kontrakten’).

Abonnementsperioden og abonnementsavgiftene

 • Produktet kan kjøpes ved abonnement, som aktiverer kontoen din med tilgang til abonnementsområdet der produktet kan fås tilgang til i løpet av abonnementsperioden.

Abonnementsavgifter betales på forhånd og kan ikke avbestilles eller refunderes etter at tjenestene er startet i henhold til klausul 6.1(b)(iii). Når kontrakten er inngått, forblir abonnementsavgiftene forfalt og betalbare uavhengig av i hvilken grad du bruker tjenestene.

Slutt på kontrakten

Hvis kontrakten avsluttes, påvirker det ikke vår rett til å motta penger som du skylder oss i henhold til e-handelsvilkårene.

Begrensning av vårt ansvar:

Hvis du er en bedrift, leverer vi bare tjenestene for intern bruk i din virksomhet, og du samtykker i å ikke bruke noe produkt til videresalg eller noen andre kommersielle formål (inkludert intern bruk i virksomheten uten forhåndsskrevet godkjenning fra oss).

Ingenting i disse vilkårene skal begrense eller utelukke vårt ansvar for:

 • død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet;
 • svindel eller bedragerisk fremstilling; eller
 • noe annet ansvar som ikke kan lovfestes eller begrenses på lovlig vis.

Vi vil under ingen omstendigheter være ansvarlige overfor deg i kontrakt, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet eller brudd på lovpålagt plikt), misrepresentasjon (enten uskyldig eller uaktsom), berikelse eller på annen måte for noe tap av fortjeneste, tap av virksomhet, reduksjon av goodwill eller lignende tap, eller ren økonomisk tap, eller for noen indirekte eller følgeskade, kostnader, skader, avgifter eller utgifter som oppstår på noen måte.

Vårt samlede ansvar overfor deg med hensyn til alle andre tap som oppstår i henhold til eller i forbindelse med kontrakten eller tjenestene, enten i kontrakt, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt eller på annen måte, skal under ingen omstendigheter overstige abonnementsavgiftene betalt av deg i de tolv månedene før datoen for hendelsen som førte til tapet, skaden eller kravet.

Bortsett fra det som uttrykkelig er angitt i disse e-handelsvilkårene, gir vi ingen representasjon, garantier eller forpliktelser med hensyn til produktene eller tjenestene. Enhver representasjon, betingelse eller garanti som kan bli underforstått eller innlemmet i disse e-handelsvilkårene i henhold til lov, sedvane eller på annen måte, er utelukket i den grad loven tillater det. Spesielt vil vi ikke være ansvarlige for å sikre at produktene er egnet for dine formål.

Hvis vi ikke overholder disse e-handelsvilkårene, er vi ansvarlige for tap eller skade du kan lide som er en rimelig forutsigbar følge av vår overtredelse av disse e-handelsvilkårene eller vår uaktsomhet, men vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke er forutsigbare. Tap eller skade er forutsigbare hvis de var en åpenbar konsekvens av vår overtredelse eller hvis de ble vurdert av deg og oss på tidspunktet da vi inngikk kontrakten. Vi er ikke ansvarlige for indirekte tap som oppstår som en bivirkning av hovedtapet eller skaden og som ikke er forutsigbare av deg og oss (for eksempel tap av fortjeneste, tap av virksomhet, avbrudd i virksomheten eller tap av mulighet).

Vi utelukker eller begrenser på ingen måte vårt ansvar for:

 • død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet;
 • svindel eller bedragerisk fremstilling;
 • brudd på vilkårene som er implisitt i loven om levering av varer og tjenester fra 1982;
 • defekte produkter i henhold til Consumer Protection Act 1987; eller
 • noe annet ansvar som ikke kan lovfestes eller utelukkes.

Hendelser utenfor vår kontroll

Vi vil ikke være ansvarlige eller ansvarlige for noen manglende oppfyllelse eller forsinkelse i oppfyllelsen av noen av våre forpliktelser i henhold til vilkårene, som skyldes en hendelse utenfor vår kontroll.

Hvis en hendelse utenfor vår kontroll finner sted som påvirker utførelsen av våre forpliktelser i henhold til vilkårene, vil:

 • Vi vil kontakte deg per e-post så snart som mulig for å varsle deg;
 • Våre forpliktelser i henhold til kontrakten vil bli suspendert, og tiden for utførelse av våre forpliktelser vil bli forlenget for varigheten av hendelsen utenfor vår kontroll.

Andre viktige vilkår

Overføring av oss: Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen organisasjon, men dette vil ikke påvirke dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene. Vi vil alltid varsle deg per e-post eller ved å legge ut en melding på nettstedet hvis dette skjer. Bruken av dine personlige data er beskrevet i vår personvernpolicy.

Overføring av deg: Du kan ikke overføre dine rettigheter eller dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen person med mindre vi samtykker i at du kan gjøre det skriftlig.

Tredjeparters rettigheter: Kontrakten er mellom deg og oss. Ingen andre personer har rett til å håndheve noen av vilkårene, verken etter loven om kontrakter (rettigheter til tredjeparter) av 1999 eller på annen måte.

Skille: Hver av avsnittene i disse e-handelsvilkårene fungerer separat. Hvis en domstol eller annen relevant myndighet avgjør at noen av dem er ulovlige eller ikke kan håndheves, vil de gjenværende avsnittene forbli i full kraft og effekt.

Ingen frafall: Hvis vi ikke insisterer på at du oppfyller noen av dine forpliktelser i henhold til vilkårene, eller hvis vi ikke håndhever våre rettigheter mot deg, eller hvis vi utsetter å gjøre det, betyr ikke det at vi har fraskrevet oss våre rettigheter mot deg og betyr ikke at du ikke må oppfylle disse forpliktelsene. Hvis vi fraskriver oss en mangel fra deg, vil vi bare gjøre det skriftlig, og det betyr ikke at vi automatisk vil fraskrive oss eventuelle senere mangler fra deg.

Jurisdiksjon (Forbruker): Hvis du er en forbruker, vær oppmerksom på at vilkårene er underlagt lovene i England og Wales. Dette betyr at en kontrakt for et abonnement for å få tilgang til produkter gjennom nettstedet vårt, og enhver tvist eller krav som oppstår i forbindelse med det, vil være underlagt lovene i England og Wales. Du og vi samtykker begge i at domstolene i England og Wales vil ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon. Hvis du imidlertid er bosatt i Nord-Irland, kan du også føre saker i Nord-Irland, og hvis du er bosatt i Skottland, kan du også føre saker i Skottland.

Jurisdiksjon (Bedrift): Hvis du er en bedrift, er vilkårene underlagt lovene i England og Wales. Dette betyr at en kontrakt og enhver tvist eller krav som oppstår i forbindelse med den eller dens emne eller opprettelse (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav), vil være underlagt engelsk lov. Vi begge samtykker i den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.

Refusjonspolicy

30-dagers pengene tilbake-garanti og refusjonspolicy

Testene vi tilbyr er for øving og simulering av de faktiske eksamenene du vil møte. De er ikke ment å være de samme som de faktiske testene og bryter ikke med opphavsrettsloven. Målet vårt er å gi deg eksponering for flere tester og hjelpe deg med å lære ferdigheter som du kan bruke uansett hvilke tester du møter. Vilkårene og betingelsene for vår 30-dagers pengene tilbake-garanti gjelder bare for individuelle betalende kunder. For å kreve refusjon må du sende en refusjonsforespørsel innen 30 dager etter kjøp av pakken.

Vennligst husk at som en selger av en nettbasert plattform er vi eksponert for høye nivåer av misbruk. Vi er glade for å gi refusjon som oppfyller følgende krav, men kan ikke gi dem i alle tilfeller. Forhåpentligvis forstår du at vi alltid vil prøve å handle rettferdig for å sikre at du er fornøyd med tjenesten din, og at vi er i stand til å fortsette å betjene deg.

Refusjoner vil bli gitt i følgende tilfeller:

 • Pakken ble ikke brukt i det hele tatt. Dette betyr at ingen tester ble tatt og du logget deg aldri inn.
 • Det var en teknisk feil på vår side som hindret deg i å få tilgang til kontoen din. Hvis vi løser dette innen 48 timer, vil ikke dette tilfellet være gyldig for refusjon.
 • Det var en betydelig avvik mellom våre tester og de virkelige arbeidsgivertestene. Hvis avvikene var betydelige, vil det bli gitt full refusjon. Hvis det var avvik, men de ble ikke ansett som betydelige, vil det bli gitt delvis refusjon på 25% - 50%. Betydningen vil bli vurdert ut fra informasjonen du oppgir i refusjonsforespørselen din.

For å beskytte oss mot svindel, er vi ikke forpliktet til å gi refusjoner for grunner som faller utenfor disse, for eksempel:

 • Du liker ikke plattformen
 • Du bestod ikke testene dine
 • Du synes spørsmålene er for vanskelige / enkle
 • Du meldte deg på ved en feiltakelse