Algemene Voorwaarden | Military Aptitude Tests

Website gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden leggen uit hoe u deze website (de 'Site') mag gebruiken. Verwijzingen in deze voorwaarden naar de Site omvatten de volgende websites:

https://www.militaryaptitudetests.org/ en alle bijbehorende webpagina's.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van deze Site, stemt u in met deze algemene voorwaarden en alle documenten waarnaar erin wordt verwezen. Als u niet akkoord gaat met of geen van deze algemene voorwaarden accepteert, moet u het gebruik van de Site onmiddellijk stopzetten. Als u vragen heeft over de Site, neem dan contact met ons op via: https://www.militaryaptitudetests.org/contact/.

Definities en interpretatie

Capaciteitstest

Betekent elke numerieke redenering, verbale redenering, diagrammatische redenering, situationeel oordeel of elke andere capaciteitstest of product dat van tijd tot tijd beschikbaar is op de Site;

Inhoud

Betekent elke tekst, afbeeldingen, video, audio of andere multimedia-inhoud, software of andere informatie of materiaal dat aanwezig is op de Site, daarin aanwezig is of toegankelijk is vanaf de Site;

Wij, Ons of Onze

Betekent Military Aptitude Tests Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsregistratienummer 07878987 met als geregistreerd kantoor 1 Lindsey Street, Londen, EC1A 9HP;

U of Uw:

Betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Site, de Inhoud daarvan of een Capaciteitstest; en

Virus:

Betekent zonder beperking, elke schadelijke code, trojans, wormen en virussen, slot, autorisatiesleutel of vergelijkbaar apparaat dat de werking van de Site verstoort of kan verstoren.

Interpretatie:

Tenzij de context anders vereist, omvatten woorden in het enkelvoud het meervoud en die in het meervoud het enkelvoud; en

Elke zin die wordt geïntroduceerd door de woorden inclusief, omvat, in het bijzonder of bijvoorbeeld, of een soortgelijke zin, moet worden opgevat als illustratief en mag de algemeenheid van de gerelateerde algemene woorden niet beperken.

Beperkingen op het gebruik

De Site is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Als voorwaarde voor het gebruik van de Site gaat u ermee akkoord:

 • de Site niet te gebruiken voor een doel dat onwettig is volgens enige toepasselijke wet of verboden is volgens deze Voorwaarden.

 • niemand te belasteren of te kleineren of opmerkingen te maken met een obsceen, denigrerend of beledigend karakter, of de Site of de Inhoud ervan op een manier te gebruiken die ons of een derde partij in diskrediet brengt of ons aansprakelijk stelt jegens een derde partij;

 • de Site niet te reverse-engineeren, decompileren, kopiëren, wijzigen, distribueren, verzenden, licenseren, sublicentiëren, weergeven, herzien, uitvoeren, overdragen, verkopen of anderszins beschikbaar te stellen aan een derde partij of anderszins te publiceren, deep-linken, afgeleide werken te maken van of op enigerlei wijze gebruik te maken van de Site of de Inhoud ervan, behalve zoals toegestaan door ons onder deze Voorwaarden of zoals uitdrukkelijk bepaald onder de toepasselijke wet;

 • de Site niet te gebruiken om virussen te verspreiden;

 • niet te beweren of te suggereren dat wij een andere onderneming, product of dienst goedkeuren, tenzij wij hier apart schriftelijk mee hebben ingestemd; en

 • dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle kosten en uitgaven die u mogelijk maakt met betrekking tot het gebruik van de Site en dat u als enige verantwoordelijk bent voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en andere accountgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Site te voorkomen of op te schorten als u niet voldoet aan een deel van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wet.

Eigendom, gebruik en intellectuele eigendomsrechten

Deze Site en alle intellectuele eigendomsrechten op de Site (inclusief, maar niet beperkt tot, alle Inhoud) zijn eigendom van ons. Wij behouden al onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen, ontwerprechten, databaserechten, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook), geregistreerd of ongeregistreerd, waar ook ter wereld.

Niets in deze Voorwaarden verleent u rechten op de Site anders dan noodzakelijk om u in staat te stellen toegang te krijgen tot de Site. U stemt ermee in om geen intellectuele eigendomsaanduidingen op de Site aan te passen, te omzeilen of te verwijderen en met name geen digitale rechten of andere beveiligingstechnologie in te bedden of te verwijderen die is opgenomen in of deel uitmaakt van enige Site-inhoud.

Nauwkeurigheid van informatie en beschikbaarheid van de Site

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige en actuele informatie op de Site op te nemen, stellen wij niet voor, garanderen wij niet en beloven wij niet (expliciet of impliciet) dat enige Inhoud beschikbaar, nauwkeurig, volledig en actueel is, vrij van bugs, fouten of weglatingen is of geschikt is voor enig doel. Uw vertrouwen op de informatie op deze Site is voor uw eigen risico en wij kunnen de werking van de Site op elk moment naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen. Niets in deze Voorwaarden zal van invloed zijn op enige verplichte wettelijke vereiste of uw wettelijke rechten. Inhoud op de Site wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatieve doeleinden en om u te informeren over ons en onze producten en nieuws, functies, diensten en andere websites die mogelijk interessant zijn. Het vormt geen technisch, financieel of juridisch advies of enig ander type advies en mag niet worden vertrouwd voor welk doel dan ook.

Hoewel wij commercieel redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Site beschikbaar is, stellen wij niet voor, garanderen wij niet en staan wij niet garant voor de voortdurende beschikbaarheid van de Site te allen tijde of het ononderbroken gebruik ervan door u.

De Site kan hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden bevatten die niet tot de Site behoren. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Wij hebben geen controle over websites van derden en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige inhoud, materiaal of informatie die daarin is opgenomen. De weergave van een hyperlink en verwijzing naar een website van een derde partij vormt geen goedkeuring van de website van een dergelijke derde partij, producten of diensten. Uw gebruik van een website van een derde partij kan worden beheerst door de algemene voorwaarden van die website van een derde partij.

Garanties en aansprakelijkheidsbeperking

U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Site 'zoals beschikbaar' is. Zoals hierboven vermeld, behalve zoals anderszins uitdrukkelijk vereist door de toepasselijke wet, geven wij geen verklaringen, garanties, voorwaarden of andere voorwaarden (hetzij expliciet of impliciet) met betrekking tot de verstrekking van de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, volledigheid, nauwkeurigheid en actualiteit of enige Inhoud op de Site, of met betrekking tot de bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

Voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wet, sluiten wij alle aansprakelijkheid (hetzij voortvloeiend uit contract, onrechtmatige daad, schending van een wettelijke verplichting of anderszins) uit die wij anderszins aan u zouden kunnen hebben als gevolg van enige fout of onnauwkeurigheid in enige Inhoud, de niet-beschikbaarheid van de Site om welke reden dan ook, enige vertegenwoordiging of verklaring die op de Site wordt gedaan.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die wij veroorzaken en die redelijkerwijs niet te voorzien was toen u de Site begon te gebruiken, bijvoorbeeld als u inkomsten, salaris, winst of reputatie verliest als gevolg van uw gebruik van de Site en/of de handelingen of omissies van een derde partij zoals andere gebruikers van de Site of enig ander indirect of gevolgschade die u kunt oplopen met betrekking tot de Site en de Inhoud ervan.

In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle vorderingen die voortvloeien uit uw gebruik van de Site (inclusief het downloaden of gebruik van enige Inhoud) de door u aan ons betaalde bedragen voor uw gebruik van de Site of de Inhoud ervan overschrijden

Niettegenstaande enige andere bepaling in deze voorwaarden en bepalingen, sluiten wij onze aansprakelijkheid niet uit of beperken wij deze niet voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, voor fraude of enige frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken door ons op de Site of voor enige andere wettelijke rechten die niet kunnen worden uitgesloten.

Algemeen

Deze Voorwaarden zijn gedateerd 10 september 2013. Geen wijzigingen in deze Voorwaarden zijn geldig of hebben enig effect tenzij schriftelijk door ons overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Onze nieuwe voorwaarden worden weergegeven op de Site en door gebruik te blijven maken van de Site en toegang te blijven krijgen tot de Site na dergelijke wijzigingen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan elke door ons aangebrachte wijziging. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden van tijd tot tijd te controleren om dergelijke wijzigingen te verifiëren.

Tenzij anders uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, moeten alle kennisgevingen van u aan ons per e-mail worden verzonden naar onze contactadressen in clausule 1.1 en alle kennisgevingen van ons aan u worden weergegeven op onze website van tijd tot tijd.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige schending van deze Voorwaarden als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle, waaronder, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen en andere industriële geschillen van derden, burgerlijke onrust, rellen, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, of storingen in openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

Als een deel van deze Voorwaarden niet afdwingbaar wordt (inclusief enige bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten of beperken), heeft de afdwingbaarheid van een ander deel van deze Voorwaarden geen invloed. Als wij ervoor kiezen om geen recht dat wij tegen u hebben op enig moment af te dwingen, betekent dit niet dat wij later besluiten om dat recht uit te oefenen of af te dwingen.

Behalve voor onze gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers of vertegenwoordigers, heeft een persoon die geen partij is bij deze overeenkomst geen recht op handhaving van enige bepaling van deze overeenkomst op grond van de United Kingdom Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

Deze Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst en overeenstemming tussen ons en u met betrekking tot uw gebruik van de Site en vervangen elke verklaring, verklaring of andere communicatie (hetzij schriftelijk of anderszins) die door u of ons is gedaan en die hierin niet is opgenomen. Behalve in geval van fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, zijn wij niet aansprakelijk voor enige dergelijke onjuiste of misleidende verklaring.

U mag geen van uw rechten en verplichtingen in deze voorwaarden overdragen, in sublicentie geven of anderszins overdragen aan een andere persoon.

Deze Voorwaarden en enig geschil of vordering die voortvloeit uit of in verband staat met deze Voorwaarden of de inhoud ervan worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales.

Onze e-commerce voorwaarden

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een Account of een Abonnement aanvraagt voor een van onze Producten. Houd er rekening mee dat u door een Account aan te vragen of vervolgens een Abonnement aan te vragen, instemt met de Voorwaarden.

U moet een kopie van de Voorwaarden afdrukken of op uw computer opslaan voor toekomstig gebruik. Wij behouden ons het recht voor om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Onze nieuwe voorwaarden worden weergegeven op de Site en door gebruik te blijven maken van de Site en toegang te blijven krijgen tot de Site na dergelijke wijzigingen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan elke door ons aangebrachte wijziging. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden van tijd tot tijd te controleren om dergelijke wijzigingen te verifiëren.

Wanneer u Services bij ons koopt onder deze Voorwaarden, heeft u bepaalde wettelijke rechten, waaronder dat de services worden uitgevoerd met de vereiste vaardigheid en zorgvuldigheid. Niets in deze Voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten. Verdere informatie over uw wettelijke rechten kunt u krijgen bij uw lokale Citizens' Advice Bureau (www.citizensadvice.org.uk) of Trading Standards Office (https://www.gov.uk/find-local-trading-standards-office).

Inleiding

Deze E-commerce Voorwaarden leggen uit hoe u zich kunt registreren voor een Account en een Abonnement kunt kopen. Door een Abonnement te kopen, geven wij u toegang tot het Abonnementsgebied en het relevante Product op de Site. Voordat uw Account wordt geactiveerd, wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Door uw Account te activeren, stemt u onherroepelijk in met deze Voorwaarden. Als u vragen heeft over een van onze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via de contactgegevens zoals vermeld in clausule 2.2 hieronder.

Onze Voorwaarden zijn alleen beschikbaar in het Engels. Geen andere talen zijn van toepassing.

Definities

In deze E-commerce Voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenissen:

Account

Het gebruikersaccount dat toegankelijk is via het Account Login-portaal waarmee u toegang heeft tot gratis monsters en demonstraties van het Product en tot het Abonnementsaankoopportaal op de Site;

Account Login

Betekent de persoonlijke inloggegevens die u nodig heeft om toegang te krijgen tot het Account zoals uiteengezet in clausule 6.1(a);

Aanvullende Voorwaarden

Heeft de betekenis zoals gedefinieerd in clausule 6.2;

Bevestiging E-mail

Heeft de betekenis zoals gedefinieerd in clausule 6.1(B)(ii);

Contract

Heeft de betekenis zoals gedefinieerd in clausule 6.1(B)(ii);

Gebeurtenis Buiten Onze Controle

Betekent elke daad of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties door derden, burgerlijke onrust, rellen, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, of storingen in openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

Abonnementsgebied

Betekent het beperkte gebied van de Site dat toegankelijk is via het Account na aankoop van een Abonnement waar u toegang heeft tot het Product gedurende de Abonnementsperiode;

Product

Betekent hetzij (i) het Volledige Pakket, (ii) het Numerieke Redeneringspakket, (iii) het Verbale Redeneringspakket, (iv) het Diagrammatische Redeneringspakket, (v) het Situationeel Oordeelsvermogen Pakket of (vi) elk ander beschikbaar pakket zoals vermeld op de Site van tijd tot tijd, inclusief enige demonstratie- of voorbeeldtests;

Diensten

Betekent onze diensten waarmee u toegang krijgt tot het Abonnementsgebied en het Product;

Abonnement

Betekent onze diensten waarmee u toegang krijgt tot het Product gedurende de Abonnementsperiode via het Abonnementsgebied.

Abonnementskosten

Betekent onze kosten voor een Abonnement op een Product zoals aangegeven op de Site en onderhevig aan wijziging op elk moment voorafgaand aan uw ontvangst van Onze Bevestiging E-mail;

Abonnementsperiode

Betekent de abonnementsperiode die aanvangt op de datum waarop u Onze Bevestiging E-mail ontvangt en automatisch afloopt op een later tijdstip waarop u toegang heeft tot het Product via het Abonnementsgebied;

Voorwaarden

Betekent de E-commerce Voorwaarden zoals uiteengezet in dit document samen met onze Website Gebruiksvoorwaarden, Privacy- en Cookiebeleid;

U of Uw

Betekent de persoon die zich bij ons registreert voor een Account. Tenzij de context anders vereist, omvatten woorden in het enkelvoud het meervoud en in het meervoud het enkelvoud. Een verwijzing naar een bedrijf omvat elk bedrijf, elke rechtspersoon of andere rechtspersoon, waar en hoe dan ook opgericht of opgericht. Een verwijzing naar schrijven of geschreven omvat e-mail. Elke zin die wordt geïntroduceerd door de woorden inclusief, omvat, in het bijzonder of bijvoorbeeld, of een soortgelijke zin, moet worden opgevat als illustratief en mag de algemeenheid van de gerelateerde algemene woorden niet beperken.

Gebruik van onze Site

Uw gebruik van onze Site is onderworpen aan onze Website Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en Cookiebeleid. Neem de tijd om deze te lezen, aangezien ze belangrijke voorwaarden bevatten die op u van toepassing zijn.

Wanneer een Product beschikbaar wordt gesteld voor toegang of downloaden vanaf de Site, betreft dit ons auteursrechtelijk beschermd werk. U mag dergelijke Producten alleen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Alle dergelijke Producten zijn uitsluitend beschikbaar voor toegang of downloaden voor uw persoonlijk gebruik op niet-commerciële wijze, tenzij anders door ons schriftelijk overeengekomen. Elke reproductie of herverdeling van een Product die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot ernstige civiele en strafrechtelijke sancties.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

De stappen die nodig zijn om het Contract tussen u en ons tot stand te brengen, zijn als volgt: Het instellen van uw Account: u vult het 'aanmeldingsformulier' op de Site in en registreert uw persoonlijke gegevens bij ons door deze in het e-formulier in te voeren. Voordat uw Account wordt geactiveerd, wordt u gevraagd akkoord te gaan met de Voorwaarden. Zodra u akkoord bent gegaan met de Voorwaarden door in het selectievakje te klikken, kunt u uw account activeren. Door uw Account te activeren, stemt u onherroepelijk in met deze Voorwaarden. Het is de bedoeling dat het Account u in staat stelt een weloverwogen beslissing te nemen over de aankoop van een Product.

Aankoop van een Abonnement: u logt in op uw Account met behulp van uw Account Login, selecteert uw gewenste Product(en) via het Abonnementsaankoopportaal en registreert uw persoonlijke betalingsgegevens bij PayPal (het 'Betalingsproces'). Aan het einde van het Betalingsproces bevestigen wij dat uw Account toegang zal krijgen tot het Abonnementsgebied door u een bevestiging van betaling te e-mailen in overeenstemming met clausule 6.1(b)(ii) hieronder. Alle aankopen van Producten worden gedaan onder onze Voorwaarden.

 • Wij kunnen u een e-mail sturen om te zeggen dat wij uw bestelling voor een Abonnement niet accepteren. Dit is meestal om de volgende redenen:
 • De Producten zijn niet beschikbaar;
 • Wij kunnen geen autorisatie krijgen voor uw betaling;
 • U bent niet gemachtigd om het Product te kopen; of
 • Er is een fout opgetreden bij ons over de prijs of de beschrijving van het Product.
 • Wij accepteren uw bestelling voor een Abonnement alleen wanneer u op het selectievakje naast de Voorwaarden op de registratiepagina heeft geklikt. Op dit punt wordt uw Account bijgewerkt en krijgt het binnen 48 uur toegang tot het Abonnementsgebied en gedurende de Abonnementsperiode en komt er een juridisch bindende overeenkomst tot stand tussen u en ons (het 'Contract').

De Abonnementsperiode en Abonnementskosten

 • Het Product kan worden gekocht via een Abonnement, waarmee uw Account toegang krijgt tot het Abonnementsgebied waar het Product gedurende de Abonnementsperiode kan worden gebruikt.

Abonnementskosten moeten vooraf worden betaald en zijn niet annuleerbaar en niet restitueerbaar na de aanvang van de Diensten in overeenstemming met clausule 6.1(b)(iii). Zodra het Contract tot stand is gekomen, blijven de Abonnementskosten verschuldigd en betaalbaar, ongeacht de mate waarin u gebruik maakt van de Diensten.

Einde van het Contract

Als het Contract wordt beëindigd, heeft dit geen invloed op ons recht om geld te ontvangen dat u ons verschuldigd bent op grond van de E-commerce Voorwaarden.

Beperking van onze aansprakelijkheid:

Als u een bedrijf bent, leveren wij de Diensten alleen voor intern gebruik door uw bedrijf, en u stemt ermee in om geen enkel Product voor wederverkoop of enig ander commercieel doel te gebruiken (inclusief intern zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ons).

Niets in deze Voorwaarden sluit of beperkt onze aansprakelijkheid uit voor:

 • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 • fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of
 • enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Wij zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens u voor verlies, schade, kosten, aansprakelijkheid of uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden, contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), onrechtmatige daad of anderszins, voor enig verlies van winst, verlies van zaken, vermindering van goodwill of soortgelijke verliezen, of zuivere economische verliezen, of voor enig indirect of gevolgschade, kosten, schade, kosten of uitgaven die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden.

Onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot alle andere verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het Contract of de Diensten, hetzij uit hoofde van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of anderszins, zal in geen geval de door u aan ons betaalde Abonnementskosten overschrijden gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan de datum van het voorval dat heeft geleid tot het verlies, de schade of de vordering.

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze E-commerce Voorwaarden, geven wij geen enkele verklaring, garantie of toezegging met betrekking tot de Producten of de Diensten. Elke verklaring, voorwaarde of garantie die mogelijk impliciet of anderszins in deze E-commerce Voorwaarden is opgenomen op grond van enige wet, gewoonterecht of anderszins, wordt uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor het feit dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

Als wij niet voldoen aan deze E-commerce Voorwaarden, zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade die u mogelijk lijdt als gevolg van onze schending van deze E-commerce Voorwaarden of onze nalatigheid, maar wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als ze een voor de hand liggend gevolg zijn van onze schending of als ze door u en ons werden overwogen op het moment dat we het Contract aangingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die optreden als een neveneffect van het belangrijkste verlies of de belangrijkste schade en die niet voorzienbaar zijn door u en ons (zoals verlies van winst, verlies van zaken, onderbreking van zaken of verlies van kansen).

Wij sluiten onze aansprakelijkheid op geen enkele manier uit of beperken deze niet voor:

 • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 • fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • enige schending van de voorwaarden die voortvloeit uit de Supply of Goods and Services Act 1982;
 • defecte producten onder de Consumer Protection Act 1987; of
 • enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten.

Gebeurtenissen buiten onze controle

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige niet-nakoming of vertraging in de uitvoering van een van onze verplichtingen onder de Voorwaarden die wordt veroorzaakt door een Gebeurtenis buiten onze controle.

Als er een Gebeurtenis Buiten Onze Controle plaatsvindt die de uitvoering van onze verplichtingen onder de Voorwaarden beïnvloedt, zullen wij u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen en:

 • Onze verplichtingen onder het Contract worden opgeschort en de tijd voor de uitvoering van onze verplichtingen wordt verlengd gedurende de duur van de Gebeurtenis Buiten Onze Controle.

Overige belangrijke voorwaarden

Overdracht door ons: Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden. Wij zullen u altijd op de hoogte stellen per e-mail of door een bericht op de Site te plaatsen als dit gebeurt. Ons gebruik van uw persoonsgegevens is uiteengezet in ons Privacybeleid.

Overdracht door u: U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen aan een andere persoon, tenzij wij schriftelijk akkoord gaan met een dergelijke overdracht.

Rechten van derden: Het Contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft enig recht om enige bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, hetzij op grond van de Contrats (Rights of Third Parties Act) 1999 of anderszins.

Scheiding: Elk van de paragrafen van deze E-commerce Voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit beslist dat een van hen onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

Geen afstand: Als wij er niet op aandringen dat u een van uw verplichtingen onder de Voorwaarden nakomt, of als wij onze rechten tegen u niet handhaven, of als wij dit uitstellen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten tegen u en betekent dit niet dat u niet aan die verplichtingen hoeft te voldoen. Als wij een standaard van u afzien, doen wij dit alleen schriftelijk, en dit betekent niet automatisch dat wij een latere standaard van u zullen afzien of kwijtschelden.

Rechtsgebied (Consument): Als u een consument bent, merk dan op dat de Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. Dit betekent dat een Contract voor een Abonnement om toegang te krijgen tot Producten via onze Site en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of in verband staat met een dergelijk Contract zal worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. U en wij stemmen beiden in met de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales. Als u echter inwoner bent van Noord-Ierland, kunt u ook een procedure aanspannen in Noord-Ierland, en als u inwoner bent van Schotland, kunt u ook een procedure aanspannen in Schotland.

Rechtsgebied (Bedrijf): Als u een bedrijf bent, worden de Voorwaarden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. Dit betekent dat een Contract, en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of in verband staat met een dergelijk Contract of de Diensten, hetzij uit hoofde van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of anderszins, zal worden beheerst door het Engelse recht. Wij beiden stemmen in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Restitutiebeleid

30-dagen geld-terug-garantie en restitutiebeleid

De tests die wij leveren zijn bedoeld om te oefenen en de werkelijke examens die u zult tegenkomen te simuleren. Ze zijn niet bedoeld om hetzelfde te zijn als de werkelijke tests en schenden geen auteursrechtwetgeving. Het is ons doel om u blootstelling te geven aan meerdere tests en u te helpen vaardigheden te leren die u kunt toepassen op welke test u ook tegenkomt. De algemene voorwaarden van onze 30-dagen geld-terug-garantie zijn alleen van toepassing op individuele betalende klanten. Om aanspraak te maken op een restitutie, moet u binnen 30 dagen na aankoop van uw pakket een restitutieverzoek indienen.

Houd er rekening mee dat we als verkoper van een online platform worden blootgesteld aan hoge niveaus van misbruik. We zijn blij om restituties te verstrekken die voldoen aan de volgende vereisten, maar we kunnen ze niet in alle omstandigheden verstrekken. Hopelijk begrijpt u dat we altijd zullen proberen om eerlijk te handelen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met uw service en dat we in staat zijn om ons bedrijf voort te zetten om u verder van dienst te zijn.

Restituties worden verstrekt in de volgende gevallen:

 • Het pakket is helemaal niet gebruikt. Dit betekent dat er geen tests zijn afgelegd en u nooit hebt ingelogd.
 • Er was een technisch probleem aan onze kant dat u ervan weerhield toegang te krijgen tot uw account. Als we dit binnen 48 uur oplossen, is deze zaak niet geldig voor een restitutie.
 • Er was een aanzienlijk verschil tussen onze tests en de echte werkgeverstests. Als de verschillen aanzienlijk waren, wordt een volledige restitutie gegeven. Als er verschillen waren, maar ze werden niet als significant beschouwd, wordt een gedeeltelijke restitutie van 25% - 50% gegeven. Het niveau van significantie zal worden beoordeeld aan de hand van de informatie die u verstrekt in uw restitutieverzoek.

Om onszelf te beschermen tegen frauduleuze activiteiten, zijn wij niet verplicht om restituties te verstrekken voor redenen die buiten deze vallen, zoals:

 • U vindt het platform niet leuk
 • U bent niet geslaagd voor uw tests
 • U vindt de vragen te moeilijk / makkelijk
 • U heeft zich per ongeluk aangemeld